Καλέστε μας στο 210-6597644
  • Christina Darviri, Artemios K. Artemiadis, Athanasios Protogerou, Panagiotis Soldatos, Christina Kranioutou, Spyridon Vasdekis, Liza Varvogli, Efthimia Nasothimiou, Eleni Vasilopoulou, Evangelia Karantzi, Aikaterini Linardatou, Maria Michou, George P. Chrousos. A HEALth Promotion and STRESS Management Program (HEAL-STRESS study) for Pre- and Hypertensive Patients: A quasi-experimental study in Greece. Journal of human hypertension. J Hypertens. 2015 Jun;33 Suppl 1:e71-2
  • Χ. Δαρβίρη, Π. Σολδάτος, Α. Αρτεμιάδης, Α. Πρωτογέρου, Μ. Μίχου, Ε. Νασοθύμιου, Χ. Κρανιώτου, Ε. Καραντζή, Α. Λιναρδάτου, Ε. Βασιλοπούλου, Γ.Π. Χρούσος. (2015). Μη Φαρμακευτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης του Στρες και Αλλαγής του Τρόπου Ζωής (Heal Stress Study) για τον Έλεγχο της Αρτηριακής Υπέρτασης σε Δείγμα 553 Ασθενών στην Αττική: Αυτοαξιολόγηση Υγείας και Ποιότητα Ζωής. Poster στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης τον Μάρτιο του 2015
  • Χ. Δαρβίρη, Α. Αρτεμιάδης, Α. Πρωτογέρου, Π. Σολδάτος, Μ. Μίχου, Ε. Νασοθύμιου, Χ. Κρανιώτου, Ε. Καραντζή, Α. Λιναρδάτου, Ε. Βασιλοπούλου, Γ.Π. Χρούσος. (2015). Μη Φαρμακευτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης του Στρες και Αλλαγής του Τρόπου Ζωής (Heal Stress Study) για τον Έλεγχο της Αρτηριακής Υπέρτασης: Αναλύσεις Αυτοαναφοράς με Βελτίωση σε Δείγμα 553 Ασθενών στην Αττική. Poster στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης τον Μάρτιο του 2015.
  • Χ. Δαρβίρη, Π. Σολδάτος, Α. Αρτεμιάδης, Α. Πρωτογέρου, Σ. Βασδέκης, Λ. Βάρβογλη, Μ. Μίχου, Ε. Νασοθύμιου, Χ. Κρανιώτου, Ε. Καραντζή, Α. Λιναρδάτου, Ε. Βασιλοπούλου, Γ.Π. Χρούσος. Μη Φαρμακευτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Στρες και Αλλαγής Τρόπου Ζωής (Heal Stress Study) για τον Έλεγχο της Αρτηριακής Υπέρτασης σε Δείγμα 553 Ασθενών στην Αττική: Αυτοαξιολόγηση Ικανοποίησης. Παρουσίαση στο 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 10-13 Ιουνίου 2015.
  • Χ. Δαρβίρη, Α. Αρτεμιάδης, Α. Πρωτογέρου, Π. Σολδάτος, Σ.Βασδέκης, Λ. Βάρβογλη, Μ. Μίχου, Ε. Νασοθύμιου, Χ. Κρανιώτου, Ε. Καραντζή, Α. Λιναρδάτου, Ε. Βασιλοπούλου, Γ.Π. Χρούσος. Μη Φαρμακευτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Στρες και Αλλαγής Τρόπου Ζωής (Heal Stress Study) για τον Έλεγχο της Αρτηριακής Υπέρτασης 1ου Βαθμού σε 68 Ασθενείς στην Αττική. Παρουσίαση στο 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 10-13 Ιουνίου 2015.
  • Darviri, A.Artemiadis, P.Soldatos, A.Protogerou, S.Basdekis, Varvogli L., M.Michou, E.Nasothymiou, C.Kraniotou, E.Karantzi, A.Linardatou, E.Vasilopoulou, G.P.Chrousos. Non Pharmaceutical Stress Management & Lifestyle Change Program (Heal Stress Study) for Blood Pressure Control and Psychosocial Wellbeing in 553 Patients in Attica, Greece. Παρουσίαση στο 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection στο MILAN, JUNE 12-15, 2015.
  • Darvirι, A.Artemiadis, P.Soldatos, A.Protogerou, S.Basdekis, Varvogli L., M.Michou, E.Nasothymiou, C.Kraniotou, E.Karantzi, A.Linardatou, E.Vasilopoulou. G.P.Chrousos. Non-Pharmaceutical Stress Management & Lifestyle Change Program (Heal Stress Study) for Blood Pressure Control and Psychosocial Wellbeing in 266 Patients in Attica, Greece: A qualitative report. Παρουσίαση στο Stress Management Summit July 13-15, 2015 Philadelphia, USA.